เครือข่ายครูผู้สอนบุคคลออทิสติก

แหล่งข้อมูลเพื่อสืบค้นเครือข่ายบุคคล

เครือข่ายครูผู้สอนบุคคลออทิสติกสายโรงเรียนปกติออทิสติกเรียนร่วม: มี ๒ แบบ คือ

๑/ แบบห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก ตามโครงการของสำนักงานบริการการศึกษาพิเศษ โดยศูนย์การศึกษาพิเศษต่างๆ จำนวน ๕๓ โรงเรียนทั่วประเทศ ที่จะมีครูผู้สอนบุคคลออทิสติกประจำห้องเรียน ๒ คน ต่อนักเรียนออทิสติกกลุ่มอาการปานกลางถึงหนักจำนวน ๓ คน ต่อหนึ่งห้องเรียนคู่ขนาน ครูผู้สอนจะเป็นครูอัตราจ้างตามโครงการ

๒/ แบบห้องเรียนรวม ตามมีตามเกิดที่อาจจะจัดเป็นห้องการศึกษาพิเศษแยกต่างหากโดยมีอัตราครูผู้สอนต่อนักเรียนตามอัตภาพของโรงเรียนและหรือผู้ปกครอง หรือเป็นการเอานักเรียนออทิสติกเข้าไปเรียนรวมกับเด็กปกติในชั้นเรียนปกติเลย อาจมีครูพิเศษประกบหรือไม่มี อาจมีการสอนซ่อมเสริมหรือไม่มี-ตามอัตภาพของโรงเรียน ครูผู้สอนจะเป็นครูประจำการ

ดังนี้

ภาคกลาง

ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง / 022474685 022474686 -เอาเฉพาะที่ไม่ใช่ กทม. จำนวน ๓ โรงเรียน(๖ คน) /

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ 035512013  035512014   ผ.อ. อุทัยวรรณ จันทหาร 018040419 จ.สุพรรณบุรี มีแต่โรงเรียนเรียนร่วมที่เอาเด็กออฯ เข้าไปเรียนตามปกติแบบเด็กปกติ...โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดประสาททอง) 035511389 มีนักเรียนออทิสติก ๒ คน ---ครู

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  จ.ราชบุรี 032321279 032321879 ผ.อ.กันยา เคหารมย์ 0863849341

โรงเรียนวัดบ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ผ.อ. พีระ พรสุวัณโน 0865979353 นางโสภิตา เหมือนจินดา 0863926916 น.ส. วิไลลักษณ์ เชื้อปราง 0870465455 มีนักเรียนออทิสติก ๖ คน กลุ่มปานกลาง ที่หนักก็ปานกลางแล้ว

ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.กาญจนบุรี 034521492 ผ.อ. ไม่มี/ว่าง มี รอง ผ.อ. ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิษฎา เจริญสุข 012852965

โรงเรียนอนุบาลวัดชัยชุมพลชนะสงคราม  034511264 อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 /๒ ห้อง มีครู ๔ คน เด็ก ๑๑ คน ห้องละ ๔ กับ ๖ หลายระดับอายุ นายกำธร ประเสริฐตันติกุล 060898385 น.ส. ศศิมาภรณ์ พังดี 090189406 -น.ส. นฤมล อ่อนแก้ว 091055268 น.ส.ธนพร ชื่นเพ็ง 095495766

โรงเรียนวัดบ้านทวน 034579232 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 มีเด็กออทิสติก ๕ คน นายสาธิต บุตรดี 061654403 น.ส. สมบูรณ์ ตั๊นยิดเส็ง 070344660

ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.นนทบุรี 025714154/ ผ.อ.

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๒ (ภาคตะวันออก) 038202000-1 / ผ.อ. สลวีย์ ดอกกุหลาบ 098341477 / อ.ทรงพล มรรคธรรมกุล 066059051

จังหวัดชลบุรี จำนวน ๓ โรงเรียน (๖ คน)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๙ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) / นางสายสวาท อรรถมานะ 017085934 ครูการศึกษาพิเศษ กลุ่มงานเรียนร่วม 

จังหวัดขอนแก่น ๗ โรงเรียน (๑๔ คน) แบ่งเป็น โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่ ตามโครงการโรงเรียนเรียนร่วม "ห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก" จำนวน ๕ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลภูเวียง โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษาหรือ (ข.ก. ๑๐) โรงเรียนบ้านทองหลาง โรงเรียนอุดมพัฒฟินิกส์อุปถัมภ์ โรงเรียนบ้านกุดรู  ครูผู้สอนอัตราจ้างประจำห้องเรียนคู่ขนาน จำนวน ๓๐ คน รายชื่อและเบอรโทร. ติดต่อ คลิก "ที่นี่"  และโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลนครขอนแก่อีก ๒ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง และ โรงเรียนสวนสนุก

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จ.นครราชสีมา  (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 044249078

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลฯ 045281308 / ผ.อ.เพ็ญศรี พู่ระหง 019777811-เข้าโรงพยาบาลอยู่เป็นอาทิตย์ รอง ผ.อ. ธณัฐชนก ฉิมพลี 012650677ไม่มีโรงเรียนห้องเรียนคู่ขนานออทิสติกเรียนร่วม

ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ. อุดรฯ 042249872-3

ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ศรีษะเกศ 045631375 045643701

ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.มหาสารคาม / (ติดต่อศูนย์การศึกษาพิเศษ สถาบันราชภัฎมหาสารคม 043713080 043722118 )

ภาคเหนือ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘ (ภาคเหนือ) 053112234-5 / ผ.อ. ประหยัด ทรงคำ 016716678 / อ.จันทนีย์ อินต๊ะปัน 09552375    -อ.ศิวนา พันธุรัตน์   096338458 รับผิดชอบกลุ่มงานโรงเรียนออทิสติกเรียนร่วม /จังหวัดเชียงใหม่สำหรับผู้ปกครองอาจติดต่อกับคุณหมอกำธร 018844866/053945441-4  / เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่มี "ห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก" ๔ โรงเรียน

โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 053214224 -โรงเรียนวัดเสาหิน 053278174 ครูมิ๊น 012882881 -โรงเรียนรินใต้ 053297933 -โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 053360179 053369548

จังหวัดเชียงราย ๑ โรงเรียน (๒ คน) / ผ.อ. ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดเชียงราย 053600218   อ. ศิริพร ดาระสุวรรณ์ 014730828 ครูหยาดฝน ดูแล 0898541392 ไม่ใช่ห้องเรียนคู่ขนานฯ เพราะเสนอขอแล้วไม่ได้งบประมาณ จะมีเด็กออทิสติกดรงเรียนละ ๑ คนบ้าง ๒ คน บ้าง

โรงเรียนบ้านดู่สหราชพ้ฒนาคาร ถนนพหลโยธิน หมู่ ๒ ต. บ้านดู่ อ. เมือง จ. เชียงราย 57100 มีนักเรียนออทิสติกคนเดียวเรียนมาตั้งแต่ชั้นอนุบาล ปัจจุบันอยู่ชั้น ม.๒  อ.สมบูรณ์ จักสมศักดิ์ 0899542371

โรงอนุบาลห้วยสัก หมู่ 27 ถนนเชียงรายเทิง ต.ห้วยสัก อ.เมือง จังหวัดเชียงราย 57000  อ. มิธทิรา แก้วร่วง 041518560 มีเด็กออทิสติก ๑ คน อายุ ๑๒ ปี / อ.เบญจรัตน์ 061974414 หากติดต่อ อ.มิทธิราไม่ได้....เดิมมี ๒ คน ออกไปหนึ่งคนเพราะอายุเกิน

ภาคใต้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓  (ภาคใต้) / ติดต่อ ผ.อ. สันทัด สัตยายุทย์ 018982349 (ที่ปรึกษา) 074477453 074477260

ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ โรงเรียน (๒ คน) / 075378915 075346003

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 075286115 หมู่ ๓ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80310 มีเด็กออทิสติกประมาณ 5 คน  อนุบาล ๒ คน ป.สี่ ๑ คน ป.หก ๑ คน ป. สอง ๑ คน ระดับปานกลาง ครู ๒ คน น.ส. ดิลกา พรหมนี 079060841 นางปาริษา อุบลจินดา  041930648....โครงการห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก

ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดสงขลา ๑ โรงเรียน (๒ คน)/ 074477453 074477260

โรงเรียนเทศบาลเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)/ถนนพลพิชัย อ.หากใหญ่ จ.สงขลา 90110   074252324  มีเด็กออทิสติก ๖ คน ช่ย ๒ หญิง ๔ ชั้น ป.๔ สี่คน ป.๒ ๑ คน ป. ๓ ๑ คน-ระดับปานกลาง ครูออทิสติก ๒ คน น.ส.จารุวรรณ ภัทรจารินกุล 0850819793  นางสุจารี ถาวรจิตต์ 081957216.....โครงการห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ โรงเรียน (๒ คน)

โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลเมืองสุราษฏร์ธานี 077273515 มีเด็กออทิสติก ๒ คน กลุ่มอาการปานกลาง ใช้หลักสูตรเด็กปกติ แต่วัดผลไม่ได้/ไม่ใช่ห้องเรียนคู่ขนาน อ. เชาวนีย์ หวานสนิท 014764947 077222115 เป็นอาจารย์ประจำชั้น อ.วรรณี นนทวิโรฒ 077221454 019687096 เป็นอาจารย์สอนเสริมตัวต่อตัววันละ ๓ ชั่วโมง

เครือข่ายครูผู้สอนบุคคลออทิสติกนอกระบบโรงเรียน

เครือข่ายครูผู้สอนบุคคลออทิสติกสาย กศน. (การศึกษานอกโรงเรียน) / นายประยงค์ โคกแดง 019752821 ผู้บริหารสำนักงานบริการงานการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดขอนแก่น (ก.ศ.น.) 043-225242 043224973

-ศูนย์บริการการศึกนอกโรงเรียนอำเภอน้ำพอง / นายสุชีพ สุนทรศร 098419330 ผู้บริหารศูนย์บริการงานการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอน้ำพอง

-ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบ้านไผ่ / 043 272734

เครือข่ายครูผู้สอนบุคคลออทิสติกสายโรงเรียนบ้าน 

-บ้าน "พี่ต้น" / ครูอั๋น

-บ้าน "น้องกัน" / ศิริทัย ดอนปัญญไพร -ระดับอนุปริญญา ติดต่อ "คุณจิตติมา" 01-5697234 / 077-214364ติดต่อ 46/1 .4 .วัดประดู่  อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี 

-บ้านพิทักษ์บุคคลออทิสติกในชุมชนเมืองเทศบาลนครขอนแก่น / ติดต่อ อ.ทวิช 07-9514307

-บ้านเติมเต็ม

ฉบับสำหรับพิมพ์ คลิก "ที่นี่"

หมายเหตุกองทุนฯ : เป็นเครือข่ายครูผู้สอนบุคคลออทิสติกเพื่อสนับสนุนการการวิจัยของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

main menu 2007

What's new-update