ตราครุฑ

(ร่าง) คำสั่งคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ ศธ. ........./2549

 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อการกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานข้าราชการครูผู้สอนบุคคลออทิสติกและข้าราชการครูการศึกษาพิเศษหน่วยงานสถานศึกษา สำหรับประชากรในวัยเรียนกลุ่มบุคคลออทิสติก กลุ่มบุคคลที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้(แอลดี) และกลุ่มบุคคลสมาธิสั้น

-------------------------------------

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา๕ มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๑๙ เรื่อง อำนาจหน้าที่ของ "ก.ค.ศ." ข้อ (๑) ข้อ(๒) ข้อ(๔) และข้อ(๖) แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้ง    คณะอนุกรรมการเพื่อการกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานข้าราชการครูผู้สอนบุคคลออทิสติกและข้าราชการครูการศึกษาพิเศษหน่วยงานสถานศึกษา สำหรับประชากรในวัยเรียนกลุ่มบุคคลออทิสติก กลุ่มบุคคลที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้(แอลดี) และกลุ่มบุคคลสมาธิสั้น ประกอบด้วย

๑.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ /ประธานกรรมการ

๒.เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชาการครูและบุคลากรทางการศึกษา/รองประธานกรรมการ

๒. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(กพ.)หรือผู้แทน/กรรมการ

๓. เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ) หรือผู้แทน/กรรมการ

๔.เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือผู้แทนหรือผู้แทน/กรรมการ

๕.เลขาธิการคณะกรรมการบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนหรือผู้แทน/กรรมการ

๖. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือผู้แทน/กรรมการ

๗. รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส.พ.ฐ.) (ดร. เบญจา ชลธรานนท์)/กรรมการ

๘.ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณหรือผู้แทน /กรรมการ

๙.ผู้อำนวยการสำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้แทน/กรรมการ

๑๐.ผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ (ส.พ.ฐ.)/กรรมการ

๑๑.ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน(ส.พ.ฐ.) /กรรมการ

๑๒.ผู้อำนายการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (ส.พ.ฐ.) /กรรมการ

๑๓.ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ส.พ.ฐ.) /กรรมการ

๑๔.หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ ศธ. หรือผู้แทน/กรรมการ

๑๕.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถ้มภ์/กรรมการ

๑๗.ดร. ดารณี อุทัยรัตนกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรรมการ

๑๘.ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย มหาวิทยาลัยขอนแก่น /กรรมการ

๑๙.ดร.สุจินดา ผ่องอักษร ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส(ส.พ.ฐ.)/กรรมการ

๒๐.ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาแบบการเรียนรวม สำหรับเด็กออทิสติก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น /กรรมการ

๒๑.นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึ่ม(ไทย)หรือผู้แทน/กรรมการ

๒๒.ประธานชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นหรือผู้แทน/กรรมการ

๒๓.ประธานชมรมผู้ปกครองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้(LD)/กรรมการ

๒๔.ประธานกองทุนรัฐวัฒน์ตันมณีเพื่อสิทธิคนออทิสติกหรือผู้แทน/กรรมการ

๒๕.รศ. นพ. กำธร ธรรมประเสริฐ ประธานชมรมผู้ปกครองเด็กออทิสติกจังหวัดเชียงใหม่/กรรมการ

๒๖.นายกสมาคมเพื่อบุคคลแอสเพอร์เกอร์หรือผู้แทน/กรรมการ

๒๗.ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการกรม (ก.ค.ศ.)/กรรมการและเลขานุการ

๒๘.ผู้อำนวยการกองมาตรฐานตำแหน่งที่ ๒ (ก.ค.ศ.)/กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒๙.หัวหน้ากลุ่มแผนงานและงบประมาณ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ส.พ.ฐ.)/กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่

๑/ จัดทำกฎกระทรวง กำหนดตำแหน่งงาน ระเบียบวิธีปฏิบัติ-วิธีการงบประมาณ / มาตรฐานบุคลากรและกรอบอัตรากำลัง มาตรฐานระบบการบริหารจัดการ มาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ  รองรับการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ "ห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก" และ "ห้องสอนเสริมการศึกษาพิเศษ" ในโรงเรียนทั่วไปในชุมชนใกล้บ้าน สำหรับประชากรออทิสติกและประชากรที่มีความบกพร่องในระบบการทำงานของสมองในวัยเรียน ฯลฯ

๒/ จัดทำแผนปฏิบัติการตามหลักการหลักเกณฑ์ในข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จทันที่จะบรรจุลงไว้ในแผนงบประมาณปี 2550 โดยให้ทันเริ่มผลการดำเนินดำเนินการได้ในปีการศึกษา 2550-2551

๓/ ติดตามประเมินผลการดำเนินการในข้อ ๑ และ ๒

๔/ ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่        สิงหาคม ๒๕๔๙

 

(                               )

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประธานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

หมายเหตุ: ข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของคณะอนุกรรมการฯ มีประสิทธิภาพได้ประสทธิผล

๑. ทั้งนี้เมื่อสิ้นสุดการประชุมอนุกรรมการฯแต่ละครั้ง ให้ ประธานอนุกรรมการฯ กำหนดนัด วันเวลาในการประชุมครั้งต่อไปด้วยทุกครั้ง โดยให้คณะอนุกรรมการฯ มีการประชุมไม่ต่ำกว่า สามเดือนสองครั้ง

๒. ให้ตั้งงบประมาณการเดินทางให้ภาคประชาชนที่มาร่วมเป็นอนุกรรมการตามที่ "จ่ายจริง"  ทุกครั้งที่เข้าร่วมประชุม เพราะภาคประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครองบุคคลออทิสติกที่บาางท่านไม่มี "อาชีพ" และไม่มีรายได้ โดยเฉพาะจากต่างจังหวัด

main menu / จดหมาย

ความคืบหน้า..

๑/ ๒๔ ส.ค. ๒๕๔๙ -โทร.บอก อ.ชูฯ ให้ช่วยจูน อ.เบญฯ เรื่อง "ข้าราชการครูผู้สอนบุคคลออทิสติก" ที่ต้องมีไม่มีไม่ได้ไม่งั้นเด็กออฯ กลุ่มหนักหลุดไม่ได้รับการช่วยเหลือ..เพราะถ้ามีครูการศึกษาพิเศษแบบจับฉ่าย...ครูมันก็เลือกไปทำที่ง่ายกว่าหมด....มันจะพากันไม่ดูเด็กที่หนักๆ..แบบพูดไม่ได้..อย่างนี้.... แล้วส่งตุ๊กตาร่างอนุฯ นี้ให้     อ.พวงฯ (017055306) ช่วยดูและขัดเกลา...ร.ร.เวลคัมจอมเทียนพ้ทยา ๐๓๘๒๓๒๗๖๑(แฟกซ์) โทร. ๐๓๘๒๓๒๗๐๑-๕