วิธีการดำเนินงาน

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินการ

๑.  ขั้นเตรียมการ

ประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะคณะทำงานโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม 2 ครั้ง

 

๑๕ ธ.ค.๕๓

๒. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓ - ๑๙ ธ.ค.๕๓

. ขั้นเตรียมความพร้อมวัสดุ  อุปกรณ์  สถานที่ในการฝึกอาชีพ

 ๕- ๒๑ ธ.ค. ๕๓

๔.  ดำเนินการอบรม

อบรมพร้อมสาธิต/ปฏิบัติการปลูกพืชพันธุ์ไม้ให้ร่มเงาโดย วิทยากร

1. สวนสมดุลระบบนิเวศออทิสติกรัฐวัฒน์ตันมณี  จังหวัดขอนแก่น

2. ศูนย์วิจัยออทิสติกมหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. ศูนย์บริการบุคคลออทิสติกขอนแก่น

อบรมพร้อมสาธิต/ปฏิบัติการปลูกพืชพันธุ์ไม้พยาบาลโดย วิทยากร

1. สวนสมดุลระบบนิเวศออทิสติกรัฐวัฒน์ตันมณี  จังหวัดขอนแก่น

2. ศูนย์วิจัยออทิสติกมหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. ศูนย์บริการบุคคลออทิสติกขอนแก่น

อบรมพร้อมสาธิต/ปฏิบัติการปลูกพืชพันธุ์ไม้เอื้อระบบนิเวศโดย วิทยากร

1. สวนสมดุลระบบนิเวศออทิสติกรัฐวัฒน์ตันมณี  จังหวัดขอนแก่น

2. ศูนย์วิจัยออทิสติกมหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. ศูนย์บริการบุคคลออทิสติกขอนแก่น

 

๒๒ ธ.ค. ๕๓

 

 

 

๒๓ ธ.ค.๕๓

 

 

 

๒๔ ธ.ค.๕๓

๕. นิเทศเยี่ยมบ้านติดตามผล/ไม่ได้ให้งบประมาณตรงนี้มา

๙,๑๖,๒๓ ม.ค. ๕๔

๖. รายงานผลการดำเนินงาน

๑๕-๓๑ ม.ค. ๕๔

^^๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓.....

main menu /What's new-update